logo
 • Strona główna
 • O mnie
 • Kontakt
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna • Metody pracy:

 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
  wg dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy
  wg dr S. Masgutowej
 • Terapia NDT-Bobath SLT
 • Elementy metody
  Dyna - Lyngua
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna.

  NIEMOWLĘTA I DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE (WCZEŚNIAKI)

  Na tym etapie zajmuję się:

 • badaniem odruchów ustno-twarzowych, tj. odruch szukania, ssania, kąsania,
 • oceną sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, tj. budowa zgryzu, podniebienia, warg, języka, wędzidełek: podwargowego i podjęzykowego,
 • oceną napięcia mięśniowego twarzy i ciała (obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe, nadmierne ślinienie, uchylone usta),
 • oceną wydolności i koordynacji oddechowej,
 • oceną słuchu,
 • oceną komunikacji stosownie do etapu rozwoju (gaworzenie, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, reakcje emocjonalne),
 • profilaktyką i terapią zaburzeń karmienia (nieumiejętność ssania, gryzienia, połykania, zachłystywanie się podczas jedzenia itp.).

 • Diagnozę i terapię funkcji pokarmowych, regulacyjnych, odruchowych oraz komunikacyjnych na tym etapie prowadzę w oparciu o:

 • integracyjną terpię ustno-twarzową wg S. Masgutowej,
 • integracyjną terpię odruchów posturalnych i dynamicznych całego ciała wg S. Masgutowej,
 • strategię postepowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym.

 • DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

  Na tym etapie zajmuję się takimi problemami jak opóźniony rozwój mowy (ORM), tzn. późniejsze wykształcanie się zdolności percepcyjnych i / lub ekspresyjnych danego dziecka w porównaniu z rówieśnikami.

  Objawy opóźnionego rozwoju mowy. O ORM mówimy gdy:
 • określony etap rozwoju mowy nie pojawił się w czasie powszechnie uznanym za właściwy,
 • wydłuża się proces kształtowania i rozwoju mowy,
 • występuje problem z rozumieniem przez dziecko mowy,
 • występuje problem ze zrozumieniem mowy dziecka przez otoczenie - dziecko wymawia głoski w sposób nieprawidłowy, np. wsuwając język między zęby,
 • pojawia się niepłynność mowy tzn ( jąkanie, mowa skandowana, echolalie),
 • przedłuża się okres rozwoju artykulacji, np. spółgłoski dźwięczne zastępowane są przez bezdźwięczne, tj. b przez p, d przez t; spółgłoski tylnojęzykowe: k, g, mogą być zastępowane przez: t i d lub opuszczane.
 • Spółgłoski dentalizowane: s ,z, c, dz, sz, cz, ż, dż, ś, ź, ć, dź, dźwięczne mogą być zastępowane przez odpowiednie bezdźwięczne, np. koza-kosa. Przy bogatym zasobie leksykalnym zdania konstruowane są niezgodnie z zasadami gramatyki.

  O poważnym opóźnieniu rozwoju mowy mówimy, gdy mowa dziecka:
 • rocznego jest na poziomie mowy dziecka półrocznego (tj. dziecko jedynie gaworzy, posługuje się tylko sylabami),
 • dwuletniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (tj. dziecko wymawia tylko kilka słów),
 • trzyletniego na poziomie mowy dziecka półtorarocznego (tworzy ono jedynie równoważniki zdań),
 • czteroletniego na poziomie mowy dziecka dwuletniego (dziecko formułuje zdania proste, a jego słownictwo czynne jest na poziomie dwulatka, tj. używa około 300 słów) itp.

 • MŁODZIEŻ I DOROŚLI
  Na tym etapie zajmuję się takimi problemami jak:
 • diagnoza i terapia dyslalii (zaburzeń artykulacji),
 • diagnoza i terapia zaburzeń głosu i oddychania,
 • diagnoza i terapia jąkania się,
 • diagnoza i terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, po udarach, wylewach, porażeniach itp.

 • OFERTA DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNA:

 • diagnoza i terapia dyslalii (zaburzeń artykulacji),
 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • diagnoza i terapia afazji, dysfazji,
 • diagnoza i terapia dysartii,
 • diagnoza i terapia jąkania,
 • diagnoza i terapia nieprawidłowego napięcia mięśniowego (objawiającego się np. nadmiernym ślinieniem),
 • diagnoza i terapia nieprawidłowości oddechowych.

 • Diagnoza i terapia mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym:

 • MPDZ,
 • ADHD,
 • AUTYZM,
 • z Zespołami Genetycznymi,
 • z rozszczepami podniebienia.

 • Diagnozę i terapię funkcji komunikacyjnych na tym etapie prowadzę w oparciu o:

 • metodę rozwoju mowy i myślenia DYNA-Lingua,
 • masaż logopedyczny zewnętrzny i wewnątrzustny,
 • terapię wad wymowy,
 • integracyjną terpię ustno-twarzową wg S. Masgutowej,
 • integracyjną terapię odruchów posturalnych i dynamicznych całego ciała wg S. Masgutowej.